Top Achievers

 1. 2957623 (BAL KISHAN SHARMA (Pairs:1005) (Silver)
 2. 2961577 (PRATAP MANDAL (Pairs:905) (Silver)
 3. 2964924 (MAYA DEVI (Pairs:629) (Silver)
 4. 644080 (PRAVESH CHANCHAL (Pairs:581) (Silver)
 5. 2947977 (MOHD FAIZAN (Pairs:521) (Silver)
 6. 2963937 (BHARAT SINGH (Pairs:495) (Silver)
 7. 2962619 (RAHUL YADAV (Pairs:495) (Silver)
 8. 2965694 (PUSHPA (Pairs:467) (Silver)
 9. 2902553 (DHARMWATI (Pairs:424) (Silver)
 10. 2958116 (LAXMI (Pairs:420) (Silver)
 11. 2953703 (SONU (Pairs:396) (Silver)
 12. 2966011 (SAROJ BALA (Pairs:383) (Silver)
 13. 2965058 (RAJESH VERMA (Pairs:350) (Silver)
 14. 2891822 (MALTI MANDAL (Pairs:338) (Silver)
 15. 2960195 (CHAMAN SINGH (Pairs:324) (Silver)
 16. 2893485 (MD. KONAIN ALAM (Pairs:1441) (Star)
 17. 2323 (RAJENDRA PRASAD (Pairs:1337) (Star)
 18. 446791 (VISHAL (Pairs:1058) (Star)
 19. 2946739 (SURJEET SINGH (Pairs:1001) (Star)
 20. 2888137 (SHALINI (Pairs:1001) (Star)
 21. 2862904 (DURGESH KUMAR (Pairs:710) (Star)
 22. 209489 (RAHUL SINGH (Pairs:631) (Star)
 23. 279366 (RAJA SINGH (Pairs:610) (Star)
 24. 424468 (CHANDESHWAR PANDIT (Pairs:604) (Star)
 25. 1032 (PINKI KUMARI (Pairs:598) (Star)
 26. 20723 (LAXMAN KUMAR (Pairs:597) (Star)
 27. 2837457 (PREM KUMAR (Pairs:588) (Star)
 28. 2269082 (RAMCHANDRA NATH GOSWAMI (Pairs:580) (Star)
 29. 2078138 (UMESH KUMAR (Pairs:498) (Star)
 30. 2957249 (VIRENDER KUMAR (Pairs:496) (Star)
 31. 27023 (MOHAMMAD IRFAN ANSARI (Pairs:2334) (Gold)
 32. 404672 (KHASHTI BISHT (Pairs:1337) (Gold)
 33. 555416 (SUNITA (Pairs:1323) (Gold)
 34. 108817 (RAMLAKHAN (Pairs:1322) (Gold)
 35. 45492 (NEK RAM (Pairs:1240) (Gold)
 36. 429693 (DEEPAK SHARMA (Pairs:846) (Gold)
 37. 27024 (MD MATIN (Pairs:844) (Gold)
 38. 60104 (SALIMUDDIN (Pairs:475) (Gold)
 39. 2870535 (ASHUTOSH NARAYAN SINGH (Pairs:469) (Gold)
 40. 279367 (PAWITRI DEVI (Pairs:456) (Gold)
 41. 1013 (PINKI KUMARI (Pairs:3642) (Emerald)
 42. 61072 (ANKUR SINGH CHAUHAN (Pairs:2671) (Emerald)
 43. 64913 (SANJAY KUMAR JHA (Pairs:2569) (Emerald)
 44. 140387 (PUSHPA LAKRA (Pairs:1875) (Emerald)
 45. 13755 (DHARM PAL (Pairs:1694) (Emerald)
 46. 52281 (MUKESH KUMAR (Pairs:1658) (Emerald)
 47. 112090 (SUNIL KUMAR (Pairs:637) (Emerald)
 48. 1621150 (AKASH (Pairs:498) (Emerald)
 49. 50566 (NEERAJ KUMAR (Pairs:442) (Emerald)
 50. 241063 (RAJENDER SINGH (Pairs:420) (Emerald)

Reward Achievers

 1. RAVI KUMAR VERMA (1000) (Diamond)
 2. BANDANA HALDER (1012) (Diamond)
 3. SHYAM RAJ (1016) (Diamond)
 4. AMIT KUMAR (1017) (Diamond)
 5. RAKESH TANWAR (1018) (Diamond)
 6. SANTOSH RAM (4589) (Diamond)
 7. MUKESH RAM (17744) (Diamond)
 8. DEEP CHAND (1001) (Platinum)
 9. ROHAN ENTERPRISES (1019) (Platinum)
 10. ANJU DEVI (52150) (Platinum)
 11. RAJESH KUMAR JHA (64470) (Platinum)
 12. RAKESH TANWAR (1020) (Topaz)
 13. MANISH KUMAR YADAV (50780) (Topaz)
 14. GAUTAM KUMAR JHA (73275) (Topaz)
 15. ANSHU KUMAR (2308) (Topaz)
 16. PINKI KUMARI (1013) (Emerald)
 17. MUKESH KUMAR (52281) (Emerald)
 18. ANKUR SINGH CHAUHAN (61072) (Emerald)
 19. SANJAY KUMAR JHA (64913) (Emerald)
 20. PUSHPA LAKRA (140387) (Emerald)
 21. DHARM PAL (13755) (Emerald)
 22. NEK RAM (45492) (Gold)
 23. SUNITA (555416) (Gold)
 24. RAMLAKHAN (108817) (Gold)
 25. DEEPAK SHARMA (429693) (Gold)
 26. KHASHTI BISHT (404672) (Gold)
 27. MOHAMMAD IRFAN ANSARI (27023) (Gold)
 28. MD MATIN (27024) (Gold)
 29. PINKI KUMARI (1032) (Star)
 30. SURJEET SINGH (2946739) (Star)
 31. RAHUL SINGH (209489) (Star)
 32. RAJA SINGH (279366) (Star)
 33. CHANDESHWAR PANDIT (424468) (Star)
 34. MANISH SINGH (438981) (Star)
 35. VISHAL (446791) (Star)
 36. GAUTAM KUMAR JHA (334451) (Star)
 37. RAJENDRA PRASAD (2323) (Star)
 38. LAXMAN KUMAR (20723) (Star)
 39. UMESH KUMAR (2078138) (Star)
 40. RAMCHANDRA NATH GOSWAMI (2269082) (Star)
 41. GUDIYA DEVI (2354301) (Star)
 42. VIJAY LAXMI BHATT (1400572) (Star)
 43. PREM KUMAR (2837457) (Star)
 44. DURGESH KUMAR (2862904) (Star)
 45. SHALINI (2888137) (Star)
 46. MD. KONAIN ALAM (2893485) (Star)
 47. OMBEER SINGH (2948087) (Star)
 48. VIRENDER KUMAR (2957249) (Star)
 49. MOKIN (2966034) (Distributor )
 50. MAYA DEVI (2964924) (Silver)
 51. PUSHPA (2965694) (Silver)
 52. SAROJ BALA (2966011) (Silver)
 53. BHARAT SINGH (2963937) (Silver)
 54. NEHA (2928285) (Silver)
 55. MANJU (634074) (Silver)
 56. PRAVESH CHANCHAL (644080) (Silver)
 57. MALTI MANDAL (2891822) (Silver)
 58. NARESH KUMAR SHARMA (2891862) (Silver)
 59. DHARMWATI (2902553) (Silver)
 60. MOHD FAIZAN (2947977) (Silver)
 61. SONU (2953703) (Silver)
 62. MANOJ KUMAR (2955357) (Silver)
 63. BAL KISHAN SHARMA (2957623) (Silver)
 64. LAXMI (2958116) (Silver)
 65. POOJA (2959076) (Silver)
 66. CHAMAN SINGH (2960195) (Silver)
 67. PRATAP MANDAL (2961577) (Silver)
 68. RAHUL YADAV (2962619) (Silver)

New Post Achievers

 1. VIMALESH(2954520) (Post:Star)
 2. MAINA MANDAL(2960053) (Post:Star)
 3. LAL BABU(2965707) (Post:Silver)
 4. KAMINI(1767000) (Post:Silver)

Highest MV Earners

 1. 2966613 ----- SANTOSH RAM --- 5101.00
 2. 54264 ----- RANJIT KUMAR --- 4876.00
 3. 101914 ----- VIKAS VARUN --- 3770.00
 4. 2938813 ----- PRAVIN KUMAR --- 2881.00
 5. 56093 ----- SIYA SHASTRI --- 2840.00
 6. 644080 ----- PRAVESH CHANCHAL --- 2744.00
 7. 2958458 ----- ASHA DEVI MEHTO --- 2653.00
 8. 1053 ----- RAVISH VERMA --- 2527.00
 9. 2942030 ----- YASMEEN --- 2435.00
 10. 54144 ----- SHYAM BAI --- 2410.00
 11. 2964949 ----- AJEET BAITHA --- 2300.00
 12. 2479596 ----- ASHOK KUMAR --- 2300.00
 13. 1191 ----- BAN --- 2112.00
 14. 2955973 ----- NARAYAN DUBEY --- 2100.00
 15. 2964663 ----- NEETU --- 2075.00
 16. 2967007 ----- MAMTA SHARMA --- 1982.00
 17. 2967660 ----- PRAKASH --- 1976.00
 18. 2963808 ----- JYOTI SORENG --- 1974.00
 19. 51286 ----- POONAM SHARMA --- 1920.00
 20. 2966091 ----- DINESH --- 1913.00