Top Achievers

 1. 2957623 (BAL KISHAN SHARMA (Pairs:1005) (Silver)
 2. 2961577 (PRATAP MANDAL (Pairs:905) (Silver)
 3. 2964924 (MAYA DEVI (Pairs:629) (Silver)
 4. 644080 (PRAVESH CHANCHAL (Pairs:581) (Silver)
 5. 2947977 (MOHD FAIZAN (Pairs:521) (Silver)
 6. 2963937 (BHARAT SINGH (Pairs:495) (Silver)
 7. 2962619 (RAHUL YADAV (Pairs:495) (Silver)
 8. 2965694 (PUSHPA (Pairs:467) (Silver)
 9. 2902553 (DHARMWATI (Pairs:424) (Silver)
 10. 2958116 (LAXMI (Pairs:420) (Silver)
 11. 2953703 (SONU (Pairs:396) (Silver)
 12. 2966011 (SAROJ BALA (Pairs:383) (Silver)
 13. 2965058 (RAJESH VERMA (Pairs:350) (Silver)
 14. 2891822 (MALTI MANDAL (Pairs:338) (Silver)
 15. 2960195 (CHAMAN SINGH (Pairs:324) (Silver)
 16. 2893485 (NISHA SINGH (Pairs:1441) (Star)
 17. 2323 (RAJENDRA PRASAD (Pairs:1337) (Star)
 18. 446791 (VISHAL (Pairs:1058) (Star)
 19. 2946739 (SURJEET SINGH (Pairs:1001) (Star)
 20. 2888137 (SHALINI (Pairs:1001) (Star)
 21. 2862904 (DURGESH KUMAR (Pairs:710) (Star)
 22. 209489 (RAHUL SINGH (Pairs:631) (Star)
 23. 279366 (RAJA SINGH (Pairs:610) (Star)
 24. 424468 (CHANDESHWAR PANDIT (Pairs:604) (Star)
 25. 1032 (PINKI KUMARI (Pairs:598) (Star)
 26. 20723 (LAXMAN KUMAR (Pairs:597) (Star)
 27. 2837457 (PREM KUMAR (Pairs:588) (Star)
 28. 2269082 (RAMCHANDRA NATH GOSWAMI (Pairs:580) (Star)
 29. 2078138 (UMESH KUMAR (Pairs:498) (Star)
 30. 2957249 (VIRENDER KUMAR (Pairs:496) (Star)
 31. 27023 (SUNIL KUMAR (Pairs:2334) (Gold)
 32. 404672 (KHASHTI BISHT (Pairs:1337) (Gold)
 33. 555416 (SUNITA (Pairs:1323) (Gold)
 34. 108817 (RAMLAKHAN (Pairs:1322) (Gold)
 35. 45492 (NEK RAM (Pairs:1240) (Gold)
 36. 429693 (DEEPAK SHARMA (Pairs:846) (Gold)
 37. 60104 (SALIMUDDIN (Pairs:475) (Gold)
 38. 2870535 (ASHUTOSH NARAYAN SINGH (Pairs:469) (Gold)
 39. 279367 (PAWITRI DEVI (Pairs:456) (Gold)
 40. 1621186 (GIRISH CHAND (Pairs:354) (Gold)
 41. 1013 (PINKI KUMARI (Pairs:3642) (Emerald)
 42. 61072 (ANKUR SINGH CHAUHAN (Pairs:2671) (Emerald)
 43. 64913 (SANJAY KUMAR JHA (Pairs:2569) (Emerald)
 44. 140387 (PUSHPA LAKRA (Pairs:1875) (Emerald)
 45. 13755 (DHARM PAL (Pairs:1694) (Emerald)
 46. 52281 (MUKESH KUMAR (Pairs:1658) (Emerald)
 47. 27024 (MD MATIN (Pairs:844) (Emerald)
 48. 112090 (SUNIL KUMAR (Pairs:637) (Emerald)
 49. 1621150 (AKASH (Pairs:498) (Emerald)
 50. 50566 (NEERAJ KUMAR (Pairs:442) (Emerald)

Reward Achievers

 1. POOJA VERMA (1000) (Diamond)
 2. BANDANA HALDER (1012) (Diamond)
 3. SANTOSH RAM (4589) (Diamond)
 4. MUKESH RAM (17744) (Diamond)
 5. DEEP CHAND (1001) (Platinum)
 6. ROHAN ENTERPRISES (1019) (Platinum)
 7. ANJU DEVI (52150) (Platinum)
 8. RAJESH KUMAR JHA (64470) (Platinum)
 9. RAKESH TANWAR (1020) (Topaz)
 10. MD MATIN (27024) (Emerald)
 11. SUNIL KUMAR (27023) (Gold)
 12. GUDIYA (2970069) (Distributor )
 13. PINKU KUMAR (2272) (Silver)

New Post Achievers

 1. MD MATIN(27024) (Post:Emerald)
 2. VIKASH(2833617) (Post:Silver)
 3. ARIF ALI KHAN(2871629) (Post:Silver)
 4. YASMEEN(2942030) (Post:Silver)
 5. PATRIC XESS(2963382) (Post:Silver)

Highest MV Earners

 1. 2961257 ----- SHAILESH KUMAR --- 7585.00
 2. 2840594 ----- GEETA --- 7520.00
 3. 2967137 ----- JAYRAM --- 5133.00
 4. 1170111 ----- KHEEMANAND --- 5045.00
 5. 855139 ----- ELIAS BARA --- 5010.00
 6. 2965861 ----- GEETA --- 4580.00
 7. 2755467 ----- MUNSHREEF --- 4490.00
 8. 2967905 ----- RAJKUMAR --- 2725.00
 9. 2972402 ----- PARVEEN --- 2421.00
 10. 2966865 ----- WELCER --- 2400.00
 11. 2938813 ----- PRAVIN KUMAR --- 1970.00
 12. 1016 ----- SHYAM RAJ --- 1850.00
 13. 2928285 ----- NEHA --- 1820.00
 14. 2970440 ----- KUSUM VARMA --- 1750.00
 15. 56093 ----- SIYA SHASTRI --- 1700.00
 16. 999 ----- WELCER HERBALS --- 1365.00
 17. 60499 ----- BHUPENDRA SINGH TOMAR --- 1365.00
 18. 2910369 ----- SANTOSH KUMAR --- 1270.00
 19. 2964373 ----- PUSHPA LAKRA --- 1250.00
 20. 2968128 ----- PRIYA --- 1240.00